Phòng Tài chính Kế toán

Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Quyetdinh.pdf