CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT

Quyết định giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển