Phòng Tổ Chức Hành Chính

Thang bảng lương mới.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII đã xây dựng thang bảng lương mới áp dụng từ ngày 01/01/2016. Mức đóng Bảo hiểm mới bao gồm tiền lương và phụ cấp.

Thong_Tu_17_2015_TT-BLDTBXH

Thang bang luong.HTHH