Phòng Tổ Chức Hành Chính

Thư mời chào giá cạnh tranh: Thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Về việc thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB

của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII


Kính gửi:
Các Công ty Thiết kế tàu biển

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII trân trọng kính mời Các đơn vị báo giá dịch vụ thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB với nội dung như sau:

      I/ Tên hạng mục:

  1. Thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB.

2.  Chủng loại, thông số kỹ thuật (theo phụ lục đính kèm); Hồ sơ thiết kế của phương tiện được đăng tải trên Website của đơn vị: WWW.pilot7.com

( Vui lòng download tại đây)

3. Phương thức chào giá: Chào giá cạnh tranh.

4. Phương pháp lựa chọn đơn vị cung cấp: Thông qua hồ sơ chào giá cạnh tranh và đàm phán trực tiếp.

5. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 17 giờ ngày 15 tháng 03 năm 2020

6. Các hình thức và địa chỉ gửi hồ sơ báo giá:

  • Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII, số 01 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại 0256.3894.779.                    Fax: 0256.3893077.

  • Gửi qua Email: hoatieuquinhon.kv7@gmail.com.

      II/ Nội dung hồ sơ báo giá gồm:

1. Giấy báo giá:

Ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá. Ký tên, đóng dấu của đơn vị.

2. Kinh nghiệm, năng lực thực hiện:

Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp.

III/ Yêu cầu của hạng mục:

1. Thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

2. Lập thông báo ổn định cho thuyền trưởng.

Rất mong Quý Công ty tham gia báo giá để có cơ hội cung cấp dịch vụ thiết kế hoán cải nâng cấp tàu Pilot 01 từ cấp VR-SI lên cấp VR-SB cho đơn vị chúng tôi.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, TCHC.

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 03 năm 2020

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 (đã ký)

 

 

Phan Văn Nghệ