Giới thiệu

Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn được hình thành ngay khi cảng Quy Nhơn được tiếp quản đưa vào hoạt động sau khi thống nhất đất nước bằng chiến thắng mùa xuân năm 1975. Thời kỳ đó, hoa tiêu toàn quốc đều trong biên chế của cảng nên trong đoàn công tác tiếp quản cảng Quy Nhơn chỉ có một cán bộ hoa tiêu hàng hải. Sau đó lập thành Ty Hoa tiêu cảng vụ thuộc cảng Quy Nhơn.

Cùng với nền kinh tế đất nước phát triển, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển ngày càng tăng, lượng tàu đến cảng nhiều hơn đòi hỏi có sự quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải nên thực hiện chủ trương của Nhà nước tách ty hoa tiêu Cảng vụ thành lập Cảng vụ Quy Nhơn năm 1992. Trong đó, Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn là một bộ phận của Cảng vụ Quy Nhơn.

Xem chi tiết..