CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính năm 2016.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII.

Báo cáo tài chính năm 2016