CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo theo khoản 7, Điều 20 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH năm 2021.

Công ty Hoa tiêu VII báo cáo tổng hợp tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng năm trước liền kề của Người quản lý công ty.

Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2021 và kế hoạch năm 2022.