CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố Biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên..