Phòng Hoa Tiêu Hàng Hải

  • Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải năm 2023

  • Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ cảng biển Việt Nam; Công…

  • Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải năm 2022

  • Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ cảng biển Việt Nam; Công…

  • Niêm yết giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải.

  • Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ cảng biển Việt Nam; Công…