CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2022.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước tháng 3 năm 2022 như sau:

Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh 2022

BCTC đã kiểm toán – Part 1

BCTC đã kiểm toán – Part 2

BCTC đã kiểm toán – Part 3

BCTC đã kiểm toán – Part 4