CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 3 năm 2024

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021;

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ như sau: