CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2020.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, căn cứ theo Quy chế công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ vào tháng 6 năm 2019 như sau:

Tờ trình

Phụ lục VII – Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020

Phụ lục V – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

Phụ lục VI – Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội