CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp – Tháng 6 năm 2021.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ như sau:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII năm 2020;

(kèm theo Biểu số 4)

  1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII;

(kèm theo Biểu số 6)

  1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2020;

                    (kèm theo Biểu số 3)