Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 03/12/2015.

I) Tàu vào cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Nguyễn Đình Văn OTTO 179 25.656 N4 6H  
2 Lê Văn Xứ GLORY VOYAGER 103,6 8.766 TCMT 6H15  
3 Lê Văn Xứ VAN HUNG 112 7.020 N4 15H00  
4              
5              
6              
II) Tàu rời cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Lê Văn Xứ THALEXIM OIL 98,5 4.999 FAO DVR 11H00  
2 Nguyễn Đình Văn OTTO 179 25.656 N4 14H30  
3