Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 04/12/2015.

I) Tàu vào cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Mớn nước Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Nguyễn Đình Văn OCEAN BEAUTY 185,47   45.622 TCQN 1230  
II) Tàu rời cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Mớn nước Tải trọng Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Lê Văn Xứ VAN HUNG 112   7.020 N4 06H00  
2 Phan Văn Lân APOLLO RIKUYO 103,63 10.287 N2 0615  
3 Nguyễn Thanh Hùng HAO HUNG 01 153   21.989 TCQN 1200