Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 04/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 10.30 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Văn FAO 0 TCQN .
2 17.00 KOTA JASA 18502 19939 193.03 Xứ TCQN FAO 0 .
3 22.00 FLYING 4697 6222 96.7 Huyên N3 FAO 0 .
4 22.30 OCEAN SKY 7141 8969 110 Huyên FAO 0 N3 .