Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 06/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 9.45 JIN HAI NO.1 12357 15248 129 Hùng 1A FAO 0 .
2 10.15 OCEAN SKY 7141 8969 110 Huyên N3 FAO 0 .
3 11.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Hùng FAO 0 TCQN .
4 11.30 TRUONG PHAT 45 2484 4500 86.63 Quảng FAO 0 TN .
5 14.00 MSC SIERRA II 23953 31829 181346 Văn TCQN FAO 0 .
6 14.30 DONG BA 4095 6500 102.79 Văn FAO 0 N3 .
7 19.00 PACIFIC EXPRESS 8333 11117 128.53 Lân FAO 0 TCQN .