Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 08/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.30 TRUONG PHAT 45 2484 4500 86.63 Quảng TN FAO 0 .
2 10.15 STRIDE 21611 24766 182.1 Xứ FAO 0 TCQN .
3 12.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Lợi FAO 0 FAO DVR .
4 16.30 STRIDE 21611 24766 182.1 Việt TCQN FAO 0 .
5 17.00 APOLLO STELLA 9642 12300 118 Huyên N4 FAO 0 .