Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 10/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Hùng TCQN FAO 0 .
2 6.00 OREA 24528 25042 184.9 Hùng FAO 0 TCQN .
3 10.45 OREA 24528 25042 184.9 Văn TCQN FAO 0 .
4 11.30 VINAFCO 26 6362 7225 124.35 Văn FAO 0 TCQN .
5 16.00 VINAFCO 26 6362 7225 124.35 Huyên TCQN FAO 0 .
6 18.30 TONG CHENG 702 5092 7174 112.8 Lân FAO 0 N3 .
7 22.30 UNI HARVEST 38654 46899 199 Việt N4 FAO 0 .
8 23.00 FIRSTEC 30157 34074 175.17 Xứ 1A N4 .