Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 11/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 8.00 IRIS EXPRESS 39145 43003 199.9 Xứ FAO 0 N4     Khởi
2 8.30 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Hùng FAO 0 TCQN .
3 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO 0 FAO DVR .
4 14.15 MSC REUNION 23953 31829 181.46 Việt TCQN FAO 0 Khởi.
5 15.00 PACIFIC PEARL 8957 9125 133 Việt FAO 0 TCQN Khởi
6 18.00 PACIFIC PEARL 8957 9125 133 Lân TCQN FAO 0 KHỞI
7 18.45 BIEN DONG STAR 6899 9108 120.8 Lân FAO 0 TCQN KHỞI