Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 11/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 NHA BE 09 4250 6534 105.97 Lân FAO D FAO 0 .
2 11.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Hùng FAO 0 TCQN .
3 16.00 BMC ALPHA 5702 8703 112 Văn 1C FAO 0 .
4 16.30 HOANG THINH 268 2993 5403 97.1 Lợi FAO 0 TN .
5 19.00 KOTA JAYA 18502 24921 193 Việt TCQN FAO 0 .
6 20.30 JIN HAI NO.1 12357 15248 129 Hùng FAO 0 1C .