Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 15/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 MAX KING 18102 23840 182 Xứ TCQN FAO 0 .
2 6.15 IRIS EXPRESS 39145 43003 199.9 Việt N4 FAO 0 .
3 8.30 LONG PHU 09 4409 4492 108 Huyên FAO 0 FAO D .
4 8.45 TRUONG HAI STAR 3 6704 8015 132.6 Lân FAO 0 TCQN .
5 16.30 TRUONG HAI STAR 3 6704 8015 132.6 Xứ TCQN FAO 0 .
6 22.15 APOLLO OAK 8974 12366 123.8 Huyên FAO 0 N2 .
7 23.00 RUI JI STAR 7090 10058 110 Việt FAO 0 1C .