Lịch sử hình thành

Trụ sở Công ty Hoa tiêu Hàng hải Khu vực VII

Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn được hình thành ngay khi cảng Quy Nhơn được tiếp quản đưa vào hoạt động sau khi thống nhất đất nước bằng chiến thắng mùa xuân năm 1975. Thời kỳ đó, hoa tiêu toàn quốc đều trong biên chế của cảng nên trong đoàn công tác tiếp quản cảng Quy Nhơn chỉ có một cán bộ hoa tiêu hàng hải. Sau đó lập thành Ty Hoa tiêu cảng vụ thuộc cảng Quy Nhơn.

Cùng với nền kinh tế đất nước phát triển, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển ngày càng tăng, lượng tàu đến cảng nhiều hơn đòi hỏi có sự quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải nên thực hiện chủ trương của Nhà nước tách ty hoa tiêu Cảng vụ thành lập Cảng vụ Quy Nhơn năm 1992. Trong đó, Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn là một bộ phận của Cảng vụ Quy Nhơn.

Kinh tế biển phát triển mạnh khi đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tăng nhanh, hải cảng được đầu tư nâng cấp mở rộng đón tàu có trọng tải lớn đòi hỏi cần dịch vụ hoa tiêu hàng hải hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Nhận rõ vị trí và tầm quan trọng của ngành Hoa tiêu hàng hải, ngày 02/6/2008 Bộ Giao thông vận tải đã tách Hoa tiêu Quy Nhơn thuộc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn thành Công ty Hoa tiêu khu vực VII trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Là Công ty Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, Công ty được giao nhiệm vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực 2 tỉnh Bình định và Phú Yên.